Hanze College

Het Hanze College is per 1 augustus 1999 gefuseerd met het Cambreurcollege in Dongen. Deze samenwerking is tot stand gekomen om nog meer onderwijsmogelijkheden te kunnen bieden aan de leerlingen in de regio Rijen – Dongen – Oosterhout -Drimmelen en Geertruidenberg.

Wij hebben als overkoepelende naam voor de hele onderwijsinstelling gekozen voor de naam “Kwadrant Scholengroep”. Hiermee geven de beide deelscholen aan dat zij intensief samenwerken, maar tevens de eigen vormgeving en onderwijskundige specialiteit behouden.

De naam “Hanze” werd gekozen, omdat de Hanze Vereniging (=winkeliersvereniging) in Oosterhout in het begin van de vorige eeuw het initiatief nam voor een school voor beroepsonderwijs. “College” komt van het Latijnse woord “collegere”, dat “bijeenbrengen” betekent. Het Hanze College is een brede school voor met name het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met veel afdelingen en vier leerwegen nl. de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte, de Gemengde en de Theoretische Leerweg in drie sectoren: Economie – Zorg en Welzijn – Techniek. Het Hanze College heeft een licentie voor het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO).

Voor de totale instelling is voor de naam “Kwadrant” gekozen vanwege het getal “4” (kwadrant = het vierde deel van een cirkel). In onze school komt het getal “vier” steeds terug, nl. vier leerwegen, vier sectoren en vier profi elen. Tevens is een kwadrant een instrument om te meten, richting te kiezen. Door van “Scholengroep” te spreken wordt duidelijk gemaakt dat iedere school de eigen onderwijskundige vormgeving behoudt.

Hanze College

Bouwlingstaat 74
4902 AK Oosterhout
Tel.: 0162-453581
E-mail: info@hanze-college.nl